• Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

   

  İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla veri sorumlusu TEM KABLO DONANIMLARI TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda belirlenen çerçevede işlenecek kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilmeniz için oluşturulmuştur. İşbu aydınlatma metninde kullanılan tanımlar Kanun hükümlerine dayanmaktadır.

  Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Şirket, elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların ve ilgili mevzuatın gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır.

  Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel ya da özel nitelikli kişisel verileriniz, ancak ve sadece Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir.

  Kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca;

  • Açık rıza olmaksızın işlenemez.
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

  Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca tanımlanan özel nitelikli kişisel verileriniz;

  • Açık rıza olmaksızın işlenemez.
  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz, kanunlarda öngörülen hâllerde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.
  Veri İşleme Amacı ve İşlenen Veriler

  Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde, aşağıda yer alan faaliyetlerle bağlantılı olacak şekilde Şirketimiz tarafından işlenecektir.

  İşlenecek kişisel verileriniz;

  • Kimlik (Çalışan, Çalışan Adayı, Mal/Hizmet Tedarikçisi, Ürün/Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçi)
  • İletişim (Çalışan, Çalışan Adayı, Mal/Hizmet Tedarikçisi, Ürün/Hizmet Alan Kişi)
  • Özlük (Çalışan, Çalışan Adayı)
  • Lokasyon (Mal/Hizmet Tedarikçisi)
  • Finans (Çalışan, Çalışan Adayı, Ürün/Hizmet Alan Kişi)
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Çalışan, Çalışan Adayı)
  • Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (Çalışan)
  • Fiziksel Mekân Güvenliği (Ziyaretçi)
  • Hukuki İşlem (Mal/Hizmet Tedarikçisi)
  • Mesleki Deneyim (Çalışan, Çalışan Adayı, Mal/Hizmet Tedarikçisi)
  • Müşteri İşlem (Mal/Hizmet Tedarikçisi)
  • Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Çalışan, Çalışan Adayı)
  • Sağlık Bilgileri (Çalışan, Çalışan Adayı)
  • Diğer Bilgiler – İmza (Çalışan, Çalışan Adayı, Mal/Hizmet Tedarikçisi, Ürün/Hizmet Alan Kişi)
  • Biyometrik ve Genetik Veriler (Çalışan)

  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları;

  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
  • Çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  • Fiziksel mekân güvenliğinin temini
  • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
  • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
  • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
  • Mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
  • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
  • Yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
  Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kanun’un hükümleri uyarınca, kişisel verileriniz, kural olarak açık rızanız olmaksızın aktarılamaz. Ancak, Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında ve Kanun’un 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, açık rızanız aranmaksızın kişisel verileriniz aktarılabilir.

  Kişisel verileriniz;

  • Kanuni yükümlülüğün (İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Vergi Usul Kanunu vb. ilgili diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında) yerine getirilmesi veya Şirkete ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
  • Yetki vermiş olduğumuz, Şirket nam ve hesabına faaliyette bulunan firmalara, temsilcilerimize,
  • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici firmalar, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
  • Yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimize, iş ortaklarımıza, iş birliği içinde bulunduğumuz firma ve kurumlara, dışarıdan hizmet alınan firmalara (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk, barındırma, yazılım vb. konularda),
  • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişilere,
  • Şirketin idaresi ve iç işleyişi, e-posta gönderimi vb. iletişimi sağlayabilmek amacıyla yurt dışındaki üçüncü kişilere

  ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

  Kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı olup, Kanun ve diğer sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuat hükümlerine uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

  İlgili Kişinin Hakları ve Başvuru Usulü

  Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

  1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, www.temkablo.net internet adresinde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;

  • Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter üzerinden Hanlıköy Mahallesi Güllü Sokak No: 20/A Arifiye / SAKARYA adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da
  • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta ile kvkk@temkablo.net adresine elektronik posta yoluyla

  iletebilirsiniz.

  Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

  Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin cevaplanmasının ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  Kişisel veri sahibi, Kanun’un 14’üncü maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Şirket cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.